WhatsApp Icon

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH

Der Datenschutz der Firma BADER KARA® Personalservice GmbH, zur Umsetzung der Datenschutzverordnung vom 25. Mai 2018, wurde vom Rechtsanwalt Guido Kluck LEGAL SMART Berlin verfasst.

Herr Rechtsanwalt Guido Kluck LL.M. ist u.a. studierter Rechtswissenschaftler für Informationsrecht der Neuen Medien. Er graduierte zum Master of Laws (Informationsrecht) in den Bereichen Telekommunikationsrecht und Urheberrecht. Seine Thesis legte er im Bereich Urheberrecht ab. Er ist darüber hinaus Seniorpartner der LEGAL SMART Berlin.

Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Administratorem w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej „RODO”) i innych narodowych ustaw krajów członkowskich o ochronie danych oraz innych postanowień dotyczących ochrony danych jest

BADER KARA Personalservice GmbH
Geschäftsführer René Ritz
Dresdener Straße 57
04758 Oschatz

Numer telefonu +49 (3435) 98 65 798
Faks +49 (3435) 98 65 797
Adres e-mai info@bader-kara.eu
internet: https://www.bader-kara-personal.de/

Nazwisko i adres pełnomocnika do spraw ochrony danych

Naszym pełnomocnikiem do spraw ochrony danych jest Klaus-Dieter Neumann (Franz-Kögler-Ring 76; 09599 Freiberg). Jest on dostępny pod adresem dsb@bader-kara.eu

Ogólne przetwarzanie danych

Zakres i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zasadniczo gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko, jeśli jest to konieczne dla udostępnienia funkcji naszej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników następuje regularnie tylko po wyrażeniu zgody przez użytkownika.

Wyjątek stanowią takie przypadki, w których wcześniejsze uzyskanie zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a na przetwarzanie danych pozwalają przepisy ustawowe.

Podstawą prawną dla działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych po uprzednim uzyskaniu zgody danej osoby (tzn. osoby, której dane dotyczą) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dla przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do wypełnienia umowy lub wykonania działań wstępnych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do wykonania zobowiązania prawnego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy żywotne interesy osby, kórej dane dotyczą lub innej osoby fizycznej czynią koniecznym przetwarzanie danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Jeśli przetwarzanie konieczne jest w celu ochrony uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub podmiotu trzeciego oraz gdy interesy te przeważają nad interesem danej osoby przy uwzględnieniu podstawowych praw i wolności danej osoby, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kasowanie danych i okres ich przechowywania

Dane osobowe danej osoby będą kasowane lub blokowane, jak tylko spełniony zostanie cel ich zapisania. Dane mogą być poza tym przechowywane, jeśli przewidują to przepisy ustawowe dotyczące przetwarzania danych. Blokada lub skasowanie danych następuje w tym przypadku, gdy upłynie ustawowo przepisany okres przechowywania, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych celem zawarcia umowy lub jej wypełnienia.

Przetwarzanie danych poprzez korzystanie z naszej strony internetowej

Odwiedziny na naszej stronie internetowej

Przy wywołaniu naszej strony internetowej przeglądarka używana na Państwa urządzeniu końcowym przesyła automatycznie informacje do serwera naszej strony. Informacje te są tymczasowo zapisywane w tzw. pliku Logfile. Następujące informacje są przy tym bez Państwa udziału zbierane i przechowywane do momentu ich automatycznego skasowania: adres IP zgłaszającego się komputera, data i czas dostępu, nazwa i URL wywoływanego pliku, strona internetowa, z której następuje dostęp (Referrer-URL), używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Państwa komputera oraz nazwa Państwa dostawcy dostępu do internetu.

Podane dane są przez nas przetwarzane celem zapewnienia bezproblemowego połączenia ze stroną internetową, zapewnienia komfortowego użytkowania naszej strony internetowej, oceny bezpieczeństwa systemu i jego stabilności oraz do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z podanych powyżej celów gromadzenia danych. W żadnym przypadku nie wykorzystujemy zgromadzonych danych do wyciągania wniosków o Państwa osobie.

Używanie naszego formularza kontaktowego

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który może być wykorzystywany do elektronicznego nawiązywania kontaktu. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, to dane podane w formularzu kontaktowym oraz adres IP, data i czas zostaną do nas przekazane i zapisane. Dla celów przetwarzania danych przy wysyłce formularza pobierana jest zgoda przy wskazaniu na niniejszą informację dotyczącą ochrony danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Alternatywnie możliwe jest nawiązanie kontaktu przy pomocy udostępnionego adresu e-mail. W tym przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przekazywane wraz z listem elektronicznym. W związku z tym nie dochodzi do jakiegokolwiek przekazania danych podmiotom trzecim. Dla przetwarzania takich danych podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt e-mailem dotyczy zawarcia umowy, to dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzanie danych w związku z nawiązaniem kontaktu z nami następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na podstawie Państwa dobrowolnie udzielonej zgody. Dane osobowe pobrane przez nas celem użycia formularza kontaktowego zostaną automatycznie skasowane po załatwieniu zgłoszonego przez Panią/Pana zapytania.

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż podano poniżej. Przekazujemy Państwa dane osobowe podmiotom trzecim tylko wówczas, gdy udzielą Państwo na to swej wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO., gdy przekazanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO jest konieczne do dochodzenia, wykonywania i obrony roszczeń prawnych oraz gdy brak jest podstaw do przyjęcia, że istnieje Państwa przeważający, godny ochrony interes w nieprzekazywaniu Państwa danych, na wypadek, gdy przekazanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO wynika z obowiązku ustawowego oraz gdy jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do załatwienia spraw związanych z Państwa umową zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

Używanie plików cookies

Przy prowadzeniu naszej strony internetowej używamy plików cookies, aby była ona bardziej przyjazna dla użytkownika. Pewne elementy naszej strony internetowej wymagają, aby wywołująca ją przeglądarka mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony.

Pliki cookies są małymi plikami, które umożliwiają zapisywanie na urządzeniu dostępowym użytkownika (komputerze, smartfonie itp.) specyficznych informacji dotyczących tego urządzenia. Z jednej strony służą one dopasowaniu stron do użytkownika (np. zapisywanie danych logowania). Z drugiej strony służą one pozyskiwaniu danych statystycznych o używaniu strony internetowej i możliwości ich analizy celem poprawy oferty. Użytkownicy mogą mieć wpływ na zastosowanie plików cookies. Większość przeglądarek dysponuje opcją, przy pomocy której można ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić zapisywanie plików cookies. Jednakże zwracamy uwagę na fakt, że użytkowanie a w szczególności komfort użytkowania bez plików cookies jest ograniczony.

Dane użytkownika pobrane w ten sposób zostają przy pomocy środków technicznych zanonimizowane. Stąd też nie jest już możliwe przyporządkowanie danych do wywołującego użytkownika. Dane te nie są zapisywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu niezbędnych technicznie plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu plików cookies do celów analitycznych jest w przypadku udzielenia odpowiedniej zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Celem zastosowania niezbędnych technicznie plików cookies jest uproszczenie używania strony internetowej przez użytkownika. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez zastosowania plików cookies. W tym przypadku konieczne jest ponowne rozpoznawanie przeglądarki także po zmianie strony.

Użycie plików cookies do analizy następuje w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej treści. Dzięki analizie plików cookies dowiadujemy się, jak strona jest używana i możemy poprzez to ciągle optymalizować naszą ofertę.

Na osiągnięciu tych celów polega nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Usługi oferentów trzecich

Na stronie internetowej zintegrowaliśmy treści, oferty i usługi innych oferentów. Są to na przykład mapy udostępniane przez Google-Maps, nagrania video z YouTube oraz grafiki i obrazy z innych stron internetowych. Aby dane te mogły zostać wywołane i przedstawione w przeglądarce użytkownika, niezbędnie konieczne jest przekazanie adresu IP. Oferenci (dalej zwani „oferentami trzecimi”) poznają więc adres IP danego użytkownika.

Także wówczas, gdy staramy się wykorzystywać wyłącznie oferentów trzecich, którzy potrzebują adresów IP tylko do dostarczania treści, nie mamy wpływu na to, czy adres jest zapisywany. Procedura ta służy w tym przypadku miedzy innymi do celów statystycznych. Jeśli tylko posiadamy wiedzę, że adres IP jest zapisywany, to informujemy o tym naszych użytkowników.

Zastosowanie i użytkowanie Facebooka

Administrator danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook jest siecią społecznościową.

Sieć społecznościowa, to działający w internecie punkt spotkań, wspólnota online, która z reguły umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia wspólnocie internetowej udostępnianie informacji osobistych lub firmowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie profili prywatnych, udostępnianie zdjęć i połączenie w sieć poprzez zaproszenia do grona znajomych.

Firmą prowadzącą Facebook jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Za przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób zamieszkujących poza terenem USA i Kanady odpowiedzialny jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Poprzez każde wywołanie jednej ze stron tego portalu, która prowadzona jest przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych i na której zintegrowano komponenty Facebooka (Facebook-Plug-In), przeglądarce internetowej w systemie informatycznym danej osoby zleca się pobranie od Facebooka zobrazowania odpowiednich jego komponentów. Całościowy przegląd wszystkich wtyczek Facebooka znaleźć można pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tej procedury technicznej Facebook otrzymuje wiedzę o tym, jakie konkretne podstrony naszej strony internetowej odwiedza dana osoba.

O ile dana osoba jest równocześnie zalogowana na Facebooku, rozpoznaje on przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez daną osobę i podczas całego pobytu na naszej stronie internetowej, jakie konkretne podstrony naszej strony internetowej dana osoba odwiedza. Informacje te są zbierane przez komponenty Facebooka i przyporządkowywane przez Facebooka do danego konta danej osoby na Facebooku. Jeśli dana osoba używa jedego z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisku „podoba mi się”, lub gdy dana osoba wpisuje komentarz, Facebook przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka danej osoby i zapisuje te dane osobowe.

Facebook poprzez swoje komponenty otrzymuje zawsze informację o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba w momencie wywołania naszej strony internetowej jest równocześnie zalogowana do Facebooka. Odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknęła na komponenty Facebooka, czy też nie. Jeśli dana osoba nie chce takiego przekazywania informacji do Facebooka, to może to uniemożliwić wylogowując się ze swego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Opublikowane przez Facebook wytyczne dotyczące ochrony danych dostępne pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje o pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych osobowych przez Facebooka. W dalszej kolejności wyjaśnia się tam, jakie możliwości ustawień oferuje Facebook celem ochrony sfery prywatnej danej osoby.

Dodatkowo dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają zablokowanie przekazywania danych do Facebooka, na przykład Facebook-Blocker firmy Webgraph, który można pobrać ze strony http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Dana osoba może stosować takie aplikacje do zablokowania przekazywania danych do Facebooka.

Zastosowanie i użytkowanie Twittera

Administrator danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty Twittera. Twitter jest wielojęzyczną, dostępną publicznie usługą mikroblogową, przy pomocy której użytkownik może publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, a więc krótkie wiadomości ograniczone do 140 znaków. Owe krótkie wiadomości są możliwe do wywołania przez każdego, a więc także przez osoby niezarejestrowane na Twitterze. Tweety są jednak także wyświetlane tak zwanym obserwującym danego użytkownika. Obserwującymi są inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety jednego użytkownika. Twitter umożliwia również dotarcie do szerokiej publiczności poprzez hashtagi, linki i retweety.

Spółką prowadzącą Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Poprzez każde wywołanie jednej z podstron tej strony internetowej prowadzonej przez administratora, na której zintegrowano komponenty Twittera (przyciski Twittera), przeglądarce internetowej w systemie informatycznym danej osoby zleca się pobranie od Twittera zobrazowania odpowiednich jego komponentów. Dalsze informacje o przyciskach Twittera znaleźć można pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tej procedury technicznej Twitter otrzymuje wiedzę o tym, jakie konkretne podstrony naszej strony internetowej odwiedza dana osoba. Celem integracji komponentów Twittera jest umożliwienie naszym użytkownikom dalszego przetwarzania treści tej strony internetowej, przedstawiania tej strony internetowej w świecie cyfrowym i zwiększenie liczby naszych odwiedzających.

O ile dana osoba jest równocześnie zalogowana na Twitterze, rozpoznaje on przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez daną osobę i podczas całego pobytu na naszej stronie internetowej, jakie konkretne podstrony naszej strony internetowej dana osoba odwiedza. Informacje te są zbierane przez komponenty Twittera i przyporządkowywane przez Twittera do danego konta danej osoby na Twitterze. Jeśli dana osoba używa jednego z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, Twitter przyporządkowuje przekazywane dane i informacje do osobistego konta użytkownika Twittera danej osoby, zapisuje je i przetwarza.

Twitter otrzymuje poprzez swoje komponenty zawsze informację o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba w momencie wywołania naszej strony internetowej jest równocześnie zalogowana na Twitterze. Odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknęła na komponenty Twittera, czy też nie. Jeśli dana osoba nie chce takiego przekazywania informacji do Twittera, to może temu zapobiec wylogowując się ze swego konta na Twitterze przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Obowiązujące postanowienia Twittera dotyczące ochrony danych znaleźć można pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=de.

Zastosowanie i użytkowanie Xing

Administrator danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty Xing. Xing jest siecią społecznościową bazująca na internecie umożliwiającą połączenie użytkowników z istniejącymi kontaktami handlowymi oraz przyłączenie nowych kontaktów biznesowych. Pojedynczy użytkownicy mogą założyć na Xing swój osobisty profil. Przedsiębiorstwa mogą przykładowo tworzyć profile przedsiębiorstwa lub publikować na Xing oferty pracy.

Spółką prowadzącą Xing jest XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Poprzez każde wywołanie jednej z podstron tej strony internetowej prowadzonej przez administratora, na której zintegrowano komponenty Xing (wtyczki Xing), przeglądarce internetowej w systemie informatycznym danej osoby poszczególne komponenty Xing zlecają pobranie od Xing zobrazowania odpowiednich jego komponentów. Dalsze informacje o wtyczkach Xing znaleźć można pod adresem https://dev.xing.com/plugins. W ramach tego postępowania technicznego Xing otrzymuje wiedzę o tym, jakie konkretne podstrony naszej strony internetowej odwiedza dana osoba.

O ile dana osoba jest równocześnie zalogowana na Xing, to rozpoznaje on przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez daną osobę i podczas całego pobytu na naszej stronie internetowej, jakie konkretne podstrony naszej strony internetowej dana osoba odwiedza. Informacje te są zbierane przez komponenty Xing i przyporządkowywane przez Xing do danego konta danej osoby na Xing. Jeśli dana osoba używa jednego z przycisków Xing zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisku „udostępnij”, Xing przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Xing danej osoby oraz zapisuje te dane osobowe.

Xing poprzez swoje komponenty otrzymuje zawsze informację o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba w momencie wywołania naszej strony internetowej jest równocześnie zalogowana na Xing. Odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknęła na komponenty Xing, czy też nie. Jeśli dana osoba nie chce takiego przekazywania informacji do Xing, to może temu zapobiec wylogowując się ze swego konta na Xing przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Opublikowane przez Xing postanowienia dotyczące ochrony danych, które są dostępne pod adresem https://www.xing.com/privacy, zawierają informacje o pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych osobowych przez Xing. W dalszej kolejności Xing publikuje pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection wskazówki dotyczące ochrony danych dla przycisku Xing „udostępnij”.

Zastosowanie i użytkowanie LinkedIn

Administrator danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty LinkedIn. LinkedIn jest siecią społecznościową bazująca na internecie umożliwiającą połączenie użytkowników z istniejącymi kontaktami handlowymi oraz przyłączenie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób używa LinkedIn w ponad 200 krajach. Tym samym LinkedIn jest obecnie największą platformą dla kontaktów biznesowych oraz jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych.

Spółką prowadzącą LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. W sprawach związanych z ochroną danych poza USA właściwy jest LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z podstron naszej strony internetowej wyposażonej w komponenty LinkedIn (wtyczki LinkedIn), przeglądarce internetowej w systemie informatycznym danej osoby komponenty te zlecają pobranie przez przeglądarkę używana przez daną osobę zobrazowania odpowiednich komponentów LinkedIn. Dalsze informacje o wtyczkach LinkedIn znaleźć można pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej LinkedIn otrzymuje wiedzę o tym, jakie konkretne podstrony naszej strony internetowej odwiedza dana osoba.

O ile dana osoba jest równocześnie zalogowana na LinkedIn, to rozpoznaje on przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez daną osobę i podczas całego pobytu na naszej stronie internetowej, jakie konkretne podstrony naszej strony internetowej dana osoba odwiedza. Informacje te są zbierane przez komponenty LinkedIn i przyporządkowywane przez LinkedIn do danego konta danej osoby na LinkedIn. Jeśli dana osoba używa jeden z przycisków LinkedIn zintegrowanych na naszej stronie internetowej, to LinkedIn przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn danej osoby oraz zapisuje te dane osobowe.

LinkedIn poprzez swoje komponenty zawsze otrzymuje informację o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba w momencie wywołania naszej strony internetowej jest równocześnie zalogowana na LinkedIn. Odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknęła na komponenty LinkedIn, czy też nie. Jeśli dana osoba nie chce takiego przekazywania informacji dla LinkedIn, to może temu zapobiec wylogowując się ze swego konta na LinkedIn przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn oferuje możliwość anulowania otrzymywania e-maili, wiadomości SMS i ogłoszeń celowanych oraz zarządzania ustawieniami powiadomień. LinkedIn używa dalej partnerów jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą umieszczać pliki cookie. Otrzymywanie takich plików cookie można zablokować pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązujące postanowienia LinkedIn dotyczące ochrony danych znaleźć można pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Wytyczne LinkedIn dotyczące plików cookie znaleźć można pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Zastosowanie i użytkowanie Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest funkcją analizy sieci. Analiza sieci obejmuje pozyskiwanie, zbieranie i ocenianie danych dotyczących zachowań użytkowników stron internetowych. Funkcja analizy sieci obejmuje między innymi dane o tym, z jakiej strony internetowej dana osoba przybyła na badaną stronę internetową (tzw. Referrer), jakie podstrony otwiera oraz jak często i jak długo przebywa na podstronie. Analiza sieci stosowana jest przeważnie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy stosunku kosztów do zysków przy reklamie internetowej.

Spółką prowadzącą komponenty Google-Analytics jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Administrator strony używa do analizy sieci poprzez Google Analytics dodatku „gat. Anonymizelp”. Przy pomocy tego dodatku Google skraca i anonimizuje adres IP przyłącza internetowego danej osoby, jeśli dostęp do naszej strony internetowej pochodzi z jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z państwa objętego umowa o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentów Google-Analytics jest analiza strumieni odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje pozyskane dane i informacje miedzy innymi do tego, by ocenić korzystanie z naszej strony internetowej i sporządzić dla nas raporty online ukazujące aktywność na naszych stronach internetowych. Google dostarcza też dalsze usługi związane z używaniem naszych stron internetowych.

Google Analytics wstawia pliki cookie do informatyczno-technicznego systemu danej osoby. Czym są pliki cookie, wyjaśniono powyżej. Dzięki wstawieniu pliku cookie Google ma możliwość dokonania analizy użytkowania naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z podstron naszej strony internetowej prowadzonej przez administratora, na której zintegrowano komponenty Google-Analytics, przeglądarce internetowej w systemie informatycznym danej osoby komponenty te zlecają przekazanie Google danych do analizy online. W ramach tej procedury technicznej Google otrzymuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które służą Google między innymi do tego, by śledzić pochodzenie odwiedzającego i jego kliknięcia, co w rezultacie umożliwia naliczanie prowizji.
Przy pomocy plików cookie zapisywane są informacje o osobie, przykładowo czas wejścia, miejsce z którego dokonano wejścia oraz częstość odwiedzin danej osoby na naszej stronie internetowej. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej owe dane osobowe, wraz z adresem IP przyłącza internetowego używanego przez dana osobę, przekazywane są do Google w Stanach Zjednoczonych. Dane te Google zapisuje w Stanach Zjednoczonych. W pewnych okolicznościach Google przekazuje dalej podmiotom trzecim dane osobowe pozyskane poprzez ową procedurę techniczną.

Dana osoba może w każdej chwili zapobiec wstawieniu przez naszą stronę internetową plików cookie przy pomocy ustawień używanej przez siebie przeglądarki, jak to opisano powyżej. Wstawianie plików cookie zostaje w ten sposób trwale zablokowane. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej zapobiegałoby również umieszczaniu przez Google plików cookie w systemie informatyczno-technologicznym danej osoby. Do tego plik cookie wstawiony już przez Google Analytics może zostać w każdej chwili skasowany przez przeglądarkę lub inne programy.

Poza tym dana osoba ma możliwość odmowy uwzględniania danych wytworzonych przez Google Analytics odnoszących się do używania strony internetowej oraz przetwarzania tych danych przez Google. W tym celu dana osoba musi ściągnąć i zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej z adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ów dodatek do przeglądarki internetowej informuje Google Analytics poprzez JavaScript, że nie wolno przekazywać Google Analytics żadnych danych i informacji o odwiedzinach stron internetowych. Instalacja dodatku do przeglądarki internetowej jest przez Google oceniana jako odmowa. Jeśli system informatyczno-technologiczny danej osoby zostanie potem skasowany, sformatowany lub zainstalowany na nowo, to dana osoba musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dana osoba lub jej administrator zdeinstaluje lub zdezaktywuje dodatek do przeglądarki internetowej, to istnieje możliwość jego ponownej instalacji lub aktywacji.

Dalsze informacje i obowiązujące postanowienia o ochronie danych Googla znaleźć można pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ lub http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics objaśniono dokładniej pod adresem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Zastosowanie i użytkowanie Font Awesome

Strona ta wykorzystuje tzw. czcionki internetowe (Web Fonts) dostarczane przez Fonticons Inc. do jednolitego przedstawienia czcionek. Przy wywołaniu strony Państwa przeglądarka ładuje niezbędne czcionki internetowe do swojej pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty i rodzaje czcionek. W tym celu używana przez Panią/Pana przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Fonticons Inc. Poprzez to Fonticons Inc. pozyskuje wiedzę o tym, że z Państwa adresu IP wywołano naszą stronę internetową. Używanie czcionek internetowych odbywa się w interesie jednolitego i odpowiedniego przedstawienia naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w sensie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie wspiera Web Fonts, to Państwa komputer zastosuje czcionki standardowe. Dalsze informacje o Font Awesome znaleźć można pod adresem https://fontawesome.com/help a oświadczenie o ochronie danych Fonticons Inc. pod adresem https://fontawesome.com/privacy.

Zastosowanie i użytkowanie serwisu YouTube

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty serwisu YouTube. YouTube jest internetowym portalem video, który umożliwia wydawcom darmowe wstawianie klipów video a innym użytkownikom również darmowe ich oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube dopuszcza publikację wszelkiego rodzaju video. Stąd też poprzez portal internetowy można wywoływać zarówno kompletne filmy i programy telewizyjne, jak również klipy muzyczne, trailery lub filmy wykonane samodzielnie przez użytkowników.

Spółką prowadzącą serwis YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką córką der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Poprzez każde wywołanie jednej z podstron tej strony internetowej prowadzonej przez administratora, na której zintegrowano komponenty YouTube (video YouTube), przeglądarce internetowej w systemie informatycznym danej osoby dane komponenty YouTube zlecają automatycznie pobranie od YouTube zobrazowania odpowiednich jego komponentów. Dalsze informacje o YouTube znaleźć można pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube otrzymuje wiedzę o tym, jakie konkretne podstrony naszej strony internetowej odwiedza dana osoba.

Jeżeli dana osoba jest równocześnie zalogowana na Youtube, to rozpoznaje on przy każdym wywołaniu podstrony zawierającej video z Youtube, jakie konkretne podstrony naszej strony internetowej dana osoba odwiedza. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przyporządkowywane do danego konta danej osoby na YouTube.

YouTube i Google poprzez swoje komponenty YouTube otrzymują zawsze informację o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba w momencie wywołania naszej strony internetowej jest równocześnie zalogowana na YouTube. Odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknęła na materiał video YouTube, czy też nie. Jeśli dana osoba nie chce takiego przekazywania informacji do Google i YouTube, to może temu zapobiec wylogowując się ze swego konta na YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Opublikowane przez YouTube postanowienia dotyczące ochrony danych dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawierają informacje o pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

Zastosowanie i użytkowanie Google Maps

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy komponenty „Google Maps” firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanej dalej „Google”.

Poprzez każde wywołanie komponentów „Google Maps” wstawiany jest przez Google plik cookie, aby przy pokazaniu strony, na której zintegrowany został komponent „Google Maps”, przetwarzać ustawienia i dane użytkownika. Pliki cookie nie są z reguły kasowane wraz z zamknięciem strony, lecz wygasają po określonym czasie, jeśli nie zostaną wcześniej usunięte ręcznie.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na takie przetwarzanie danych, to istnieje możliwość dezaktywowania serwisu „Google Maps” i zablokowania przekazywania danych tą drogą. W tym celu należy dezaktywować funkcję JavaScript w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie można używać aplikacji „Google Maps” lub użycie jej jest ograniczone.

Użycie „Google Maps” i informacji pozyskanych przy jej pomocy następuje zgodnie z warunkami użytkowania Google dostępnymi na stronie http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
oraz na podstawie dodatkowych warunków handlowych dla „Google Maps” dostępnych na stronie https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Zastosowanie i użytkowanie reCAPTCHA

Aby chronić formularze wprowadzania danych umieszczone na naszej stronie internetowej stosujemy reCAPTCHA firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej Google. Poprzez zastosowanie tej usługi można rozróżniać, czy wprowadzane dane pochodzą od człowieka, czy też wpisywane są w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania maszynowego. Zgodnie z naszą wiedzą firmie „Google” przekazywane są URL adresu odsyłającego, adresy IP, zachowania odwiedzających stronę internetową, informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i czasie przebywania na stronie, plikach cookies, wskazówki obrazowania i skrypty, zachowania użytkownika przy wprowadzaniu danych oraz ruchy myszki w obszarze przycisku wyboru „reCAPTCHA”.

Tak zdobyte informacje Google wykorzystuje między innymi do tego, by dygitalizować książki i inne druki oraz optymalizować usługi takie jak Google Street View i Google Maps (np. rozpoznawanie numerów domów i nazw ulic).

Adres IP przekazywany w ramach „reCAPTCHA” nie jest łączony z innymi danymi Google, poza sytuacją, gdy jest Pani/Pan zalogowany na koncie Google w momencie korzystania z wtyczki „reCAPTCHA”. Jeśli chcecie Państwo zabronić takiego przekazywania i zapisywania przez Google na naszej stronie internetowej danych o Was i Waszym zachowaniu, to musicie wylogować się z Google przed odwiedzinami na naszej stronie względnie przed użyciem wtyczki „reCAPTCHA”.

Wykorzystanie informacji uzyskanych przez usługę „reCAPTCHA” następuje zgodnie z warunków użytkowania Google dostępnych pod adresem https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Zastosowanie i użytkowanie Voiceflow

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zintegrowała na tej stronie internetowej elementy firmy, chatbota opartego na platformie Voiceflow. Voiceflow to platforma umożliwiająca tworzenie chatbotów.

Firma zarządzająca Voiceflow to Voiceflow, Inc., 1055 Bay Street Suite 2012, Toronto, ON, Kanada, M5S 3A3.

Voiceflow stosuje wszystkie procesy i zasady zgodności z RODO (RODO) oraz jest zgodna z ISO 27001. Więcej informacji na temat zgodności z RODO można znaleźć pod adresem https://www.voiceflow.com/gdpr.

Obowiązujące zasady ochrony prywatności Voiceflow można znaleźć pod adresem https://www.voiceflow.com/privacy.

Podczas zwykłej rozmowy nie są zbierane ani przetwarzane żadne dane osobowe od odwiedzającego stronę internetową. Dopiero gdy chcesz się z nami skontaktować, potrzebujemy następujących informacji, aby móc się z Tobą skontaktować:

• Imię i nazwisko

• Numer telefonu i/lub

• Adres e-mail

Te dane są wykorzystywane wyłącznie do kontaktu z Tobą i nie są udostępniane osobom trzecim. Zanim będziemy mogli zbierać i przetwarzać powyższe dane od Ciebie, musisz wyrazić na to wyraźną zgodę. Jeśli nie zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie powyższych danych, rozmowa zostanie zakończona.

Wszystkie spersonalizowane rozmowy są przechowywane przez 30 dni, a następnie automatycznie usuwane. Możesz również wysłać do nas e-mail na adres info@bader-kara.eu i poprosić o usunięcie historii rozmowy nawet przed upływem tego okresu. Natychmiast przystąpimy do usunięcia tych danych.

Zastosowanie przycisków mediów społecznościowych z „Shariff”

Na naszej stronie internetowej wstawiliśmy projekt „Shariff”. „Shariff” zastępuje typowe przyciski mediów społecznościowych „udostępnij” wspierając w ten sposób serfowanie.

„Shariff” włącza owe przyciski udostępniania sieci społecznościowych na naszej stronie internetowej jedynie jako grafikę, która zawiera linki do odpowiedniej sieci społecznościowej. Poprze klikniecie na odpowiedniej grafice są Państwo przenoszeni do usługi danej sieci społecznościowej. Przycisk Shariff tworzy bezpośredni kontakt między siecią społecznościową a odwiedzającymi nas osobami dopiero wówczas, gdy odwiedzający aktywnie kliknie na przycisk udostępniania. Dopiero wówczas Państwa dane zostają przekazane do danej sieci społecznościowej. Jeśli natomiast nie nastąpi klikniecie na przycisk udostępniania, to nie dojdzie do żadnej wymiany między Państwem a siecią społecznościową. Dalsze informacje o projekcie „Shariff” znaleźć można pod adresem http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Ochrona danych przy rekrutacji i w postępowaniu rekrutacyjnym

Pobieramy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów celem prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Przetwarzanie może odbywać się także drogą elektroniczną. Ma to miejsce szczególnie wówczas, gdy kandydat przekazuje nam odpowiednie dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną, przykładowo przez e-maila lub przez formularz znajdujący się na stronie internetowej. Jeśli zawrzemy z kandydatem umowę o zatrudnienie, to dane przekazane zapisane zostaną celem realizacji stosunku zatrudnienia z zachowaniem przepisów ustawowych. Jeśli nie zawrzemy z kandydatem umowy o zatrudnienie, to dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej dokumenty rekrutacyjne zostaną automatycznie skasowane, jeśli nie będą temu stać na przeszkodzie żadne uzasadnione interesy z naszej strony. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest przykładowo obowiązek dowodowy w postępowaniu zgodnie z Powszechną Ustawą o Równym Traktowaniu (AGG).

Prawa osoby zainteresowanej

Mają Państwo prawo do:

1) zgodnie z art. 15 RODO uzyskania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas. W szczególności mogą Państwo wymagać informacji o celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym przedstawiono Państwa dane osobowe, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do poprawiania, kasowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwie, istnieniu prawa do wniesienia zażalenia, pochodzeniu Państwa danych, jeśli nie zostały one pobrane przez nas, oraz o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji łączni z profilowaniem i ewentualnie przekonującymi informacjami o ich szczegółach;

2) zgodnie z art. 16 RODO domagania się niezwłocznego poprawienia nieprawdziwych danych i uzupełnienia zapisanych u nas Państwa danych osobowych;

3) zgodnie z str. 17 RODO domagania się skasowania państwa danych osobowych zapisanych u nas, o ile przetwarzanie nie jest konieczne dla wykonania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji, do wypełnienia zobowiązania prawnego, z powodów interesu publicznego lub do zgłaszania, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

4) zgodnie z art. 18 RODO domagania się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile podważają Państwo prawdziwość Państwa danych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Państwo jednak odmawiacie ich skasowania a my nie potrzebujemy już danych, Państwo jednak potrzebujecie tych danych do zgłaszania, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub złożyliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 20 RODO;

5) zgodnie z art. 20 RODO do domagania się otrzymania udostępnionych nam Państwa danych osobowych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i czytelnym maszynowo lub przekazania ich innemu administratorowi;

6) zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO do odwołania w każdym momencie udzielonej nam raz zgody. Skutkuje to tym, że nie będziemy mogli w przyszłości prowadzić przetwarzania danych opartego o ową zgodę;

7) zgodnie z art. 77 RODO do złożenia skargi w organie nadzorczym. Z reguły możecie się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego właściwego dla Państwa stałego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby naszej kancelarii.

Prawo sprzeciwu

Macie Państwo prawo z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji do złożenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które nastąpiło na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Odnosi się to także do profilowania opierającego się na tych postanowieniach.

Administrator nie będzie już przetwarzał dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że będzie w stanie udowodnić konieczne, warte ochrony powody ich przetwarzania, które przeważą nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy zgłaszaniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli dotyczące Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem uprawniania reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo do złożenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych dla celów takiej reklamy. Dotyczy to także profilowania, jeśli ma to związek z taką reklamą bezpośrednią.

Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu dla celów reklamy bezpośredniej, to dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informatycznego – bez względu na wytyczna 2002/58/WE - mają Państwo możliwość wykonania swojego prawa sprzeciwu przy pomocy postępowania zautomatyzowanego, w którym stosowane są specyfikacje techniczne.

Zautomatyzowana decyzja w poszczególnym przypadku łącznie z profilowaniem

Mają Państwo prawo do nie bycia poddanymi decyzji bazującej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym na profilowaniu, z której wynikają dla Państwa skutki prawne lub podobne znaczące ograniczenia. Nie ma to zastosowania, jeśli decyzja

1) jest konieczna dla zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Panią/Panem a administratorem,

2) jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawnych Unii lub krajów członkowskich, którym podlega administrator, i przepisy te zawierają odpowiednie środki dla zachowania Państwa praw i wolności oraz uprawnionego interesu,

3) dokonuje się za Państwa wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, o ile nie ma zastosowania art. 9 ust. 2 lit. a lub g i podjęto odpowiednie środki dla zachowania Państwa praw i wolności oraz uprawnionego interesu.

Odnośnie przypadków wymienionych w punktach 1) i 3) administrator podejmuje odpowiednie działania, aby zachować Państwa prawa i wolności oraz uprawnione interesy, do czego należy co najmniej prawo do doprowadzenia do interwencji osoby ze strony administratora, do przedstawienia własnego punktu widzenia i do podważenia decyzji.

Jako przedsiębiorstwo świadome swej odpowiedzialności rezygnujemy z zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

Bezpieczeństwo danych

Podczas odwiedzin na stronie internetowej stosujemy poszerzony protokół SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z każdorazowo najwyższym poziomem szyfrowania, który wspierany jest przez Państwa przeglądarkę. Z reguły chodzi tu o szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie wspiera szyfrowana 256-bitowego, sięgamy zamiast tego do technologii 128 bitowej v.3. Czy poszczególna strona naszej prezentacji internetowej przekazywana jest w sposób szyfrowany, poznają Państwo zamkniętym symbolu klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.

Poza tym stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Aktualność i zmiany niniejszej informacji o ochronie danych

Niniejsza informacja o ochronie danych jest aktualnie obowiązująca i posiada stan na maj 2018 r.

Poprzez dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert w tym zakresie oraz na podstawie zmienionych wytycznych ustawowych lub urzędowych może zaistnieć konieczność zmiany niniejszej informacji o ochronie danych. Każdorazowo aktualną informację o ochronie danych można w każdej chwili pobrać z niniejszej strony i wydrukować.

Strona internetowa używa plików cookie w celu optymalizacji funkcjonalności oraz treści. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie. Dalsze informacje odnośnie plików cookie i używania Państwa danych znajdują się w naszej informacji o ochronie danych.

Ustawienia