Счетоводство и Контролинг

Sind das Rückgrat jeden Unternehmens!

0049 34359865798 Свържете се с нас

woman
logo_bk_buchhaltung

Бадер КАРАСчетоводство  и контролинг Гмб предлага специално за малки и средни фирми следните услуги:

Счетоводство
Водене и отчет на касова книга
Контрол на оборотите по дебита и кредита и събиране на вземания
Организиране, сортиране и класифициране на първични счетоводни документи
Водене и отчет на касова книга
Осчетоводяване на всички текущи транзакции
Контрол на оборотите по дебита и кредита и събиране на вземания
Текущо водене на сметки
Анализи на стопанската дейност на предприятието (АСД)
Плащания
Подготовка на баланси

Финансово планиране
Анализ на актуалната и бъдещата ситуация
Планиране и изпълнение на икономическите мерки за банки и кредитори

Пейрол услуги

Изготвяне на отчети за брутните възнаграждения на служителите и свързаните с тях начисления, осигуровки  и др.
Изготвяне и изпращане на необходимите документи до социално-осигурителни институции, данъчни служби и професионални сдружения

Събиране на вземания
Обработка на отворените позиции
Контрол на плащанията

Контролинг

Контролингът започва от доброто счетоводство! На практика това означава за предприемачите, че те постоянно трябва да проверяват данни от различни сфери на компанията и да сравняват текущите данни с тези от минали периоди, за да си отговорят на въпроси като: Какъв тренд може да се прогнозира от данните? Какви са причините за него? Данните и резултатите от тези сравнения са базата за системно планиране и вземане на решения. Този контролинг не е нещо толкова сложно и не се поема само от доказани специалисти в тази област. Посочените данни, необходими за контрол и планиране могат да бъдат намерени в нашето счетоводство. То е елемент от решаващо значение за контролинга на компаниите, тъй като служи за документиране на всички стопански операции, което го прави ключов инструмент за управлението на бизнеса. Затова колкото по-бързо стопанските операции бъдат счетоводно отразени, толкова по-добре за контролинга и управлението на компанията.

Нашите услуги включват

  • Анализ на разходите за предприемачи / служители
  • Анализ на разходите за наем / лизинг
  • Анализ на разходите за сгради, машини, транспортни средства, оборудване
  • Анализ на разходите за консумативи
  • Анализ на разходите за материали
  • Анализ на разходите за дистрибуция
  • Анализ на цените на продукти или услуги
  • Оборот (рентабилност на продажбите)
  • Оценка на печалбата
  • Анализ на ликвидните средства