Декларация за защита на данните съгласно ГДПР от 25 май 2018 г.

Защитата на данните на БАДЕР КАРА® Personalservice GmbH за прилагането на регламент за защита на данните от 25 май 2018 г., е написана от адвоката Гидо Клук LEGAL SMART Berlin Господин Гидо Клук е юрист със специалност информатионно право на новите медии.

Завършил е магистратура по информационно право в областта на телекомуникационнотото и авторското право. Дисертацията му е в областта на авторското право. Освен това е старши партньор на LEGAL SMART Берлин.

Име и адрес на фирмата

Лицето, отговорно според смисъла на Общия регламент за защита на данните (наричан по-долу „GDPR“ ) и други национални закони за защита на данните на държавите-членки, както и други разпоредби за защита на данните, е:

BADER KARA Personalservice GmbH
Geschäftsführer René Ritz
Dresdener Straße 57
04758 Oschatz

Telefon +49 (3435) 98 65 798
Telefax +49 (3435) 98 65 797
E-Mail: info@bader-kara.eu
Website: https://www.bader-kara-personal.de/

Име и адрес на отговорника за защита на личните данни

Нашият отговорник по защита на данните е Клаус-Дитер Нойман (Forstweg 42, 09599 Freiberg). Можете да се свържете с него на dsb@bader-kara.eu

Обща обработка на данни

Обхват и разрешение за обработка на лични данни

Ние събираме и използваме личните данни на нашите потребители само дотолкова, доколкото това е необходимо, за да осигурим функционалността на нашия уебсайт и нашето съдържание и услуги. Личните данни на нашите потребители се събират и използват редовно само със съгласието на потребителя. Изключение се прилага в случаите, в които предварителното съгласие не може да бъде получено по фактически причини и обработката на данните е разрешена със закон.

Правното основание за обработване на лични данни, ако е получено предварително съгласие от субекта на данните, е чл. 6, ал. a GDPR. Правното основание за обработване на лични данни, което е необходимо за изпълнение на договор или за извършване на преддоговорни мерки, е член 6, параграф 1 лит. b GDPR. При обработването на лични данни за изпълнение на правно задължение, правното основание е чл. 6, ал. c GDPR

В случай, че жизнените интереси на субекта на данните или на друго физическо лице изискват обработването на лични данни, чл. 6, ал. d GDPR служи като правно основание. Ако обработването е необходимо за защита на легитимен интерес на нашата компания или на трета страна и тези интереси надвишават интересите на субекта на данните, като се вземат предвид основните права и свободи на субекта на данните, член 6, параграф 1 лит. f GDPR е правното основание за обработка на данните.

Изтриване на данни и продължителност на съхранението

Личните данни на субекта на данните ще бъдат изтрити или блокирани, щом целта на съхранението вече не се прилага. Съхранението може да се осъществи и ако това е предвидено в закон за обработка на данните. В този случай данните ще бъдат блокирани или изтрити, когато изтича законно изискваният период на съхранение, освен ако не е необходимо допълнително съхраняване на данните за сключване или изпълнение на договор.

Обработка на данни чрез използване на нашата интернет страница

Посетете нашия уебсайт

Когато посещавате нашия уебсайт, браузърът, използван при вашето устройство, автоматично изпраща информация до сървъра на нашия уебсайт. Тази информация временно се съхранява в така наречения лог файл. Следната информация се записва без Ваша намеса и се съхранява, докато не бъде автоматично изтрита: IP-адрес на запитващия компютър, дата и час на достъп, име и URL на файла, до който се осъществява достъп, уебсайт, от който е направен достъп (препоръчващ URL адрес), използван браузър и вероятно операционната система на вашия компютър, както и името на вашия доставчик на достъп.

Споменатите данни се обработват от нас с цел осигуряване на гладка връзка с уебсайта, осигуряване на удобно използване на нашия уебсайт, оценка на сигурността и стабилността на системата и за други административни цели. Правното основание за обработка на данни е член 6, параграф 1 S. 1 lit. f GDPR. Нашият законен интерес следва от целите за събиране на данни, изброени по-горе. В никакъв случай не използваме събраните данни с цел да направим изводи за Вас лично.

Използване на нашия формуляр за контакт

На нашия уебсайт има формуляр за контакт, който може да се използва за връзка с нас по електронен път. Ако потребителят се възползва от тази опция, данните, въведени във формуляра за контакт, както и IP адресът, датата и часът ни се предават и съхраняват. За обработката на данните вашето съгласие се изисква като част от процеса на изпращане и се прави препратка към тази декларация за защита на данните. Правното основание за обработване на данните в този случай е член 6, параграф 1 лит. a GDPR.

Като алтернатива можете да се свържете с нас чрез предоставения имейл адрес. В този случай личните данни на потребителя, предавани с имейла, ще бъдат запазени. В този контекст данните не се предават на трети страни. Правното основание за обработването на тези данни е чл. 6, ал. f GDPR. Ако имейл контактът има за цел да сключи договор, тогава допълнително правно основание за обработката е член 6, параграф 1, осветен. b GDPR.

Обработката на данни с цел да се свърже с нас се извършва в съответствие с член 6, параграф 1 S. 1 lit. GDPR въз основа на доброволно даденото Ви съгласие. Личните данни, събрани от нас за използването на формата за контакт, ще бъдат автоматично изтрити след обработката на Вашето искане.

Предаване на данни

Вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети страни за цели, различни от изброените по-долу. Ще предаваме Вашите лични данни на трети лица само ако сте ни предоставили информацията си в съответствие с чл. DSGVO и сте дали изрично съгласие за това, съгласно член 6, параграф 1 S. 1 lit. f GDPR е необходим за отстояване, упражняване или защита на правни искове и няма причина да се предполага, че имате по-голям интерес, достоен за защита от неразгласяване на вашите данни, в случай, че за трансфера съгласно член 6, параграф 1 S. 1 съгласно c GDPR има правно задължение, доколкото това е законово допустимо и съгласно член 6, параграф 1 S. 1 lit. b GDPR е необходим за обработка на договорни отношения с Вас.

Използване на бисквитки

Ние използваме бисквитки, за да работим с нашия уебсайт, за да го направим по-лесен за използване. Някои елементи на нашия уебсайт изискват стартовия браузър да може да бъде идентифициран дори след промяна на страницата.

Бисквитките са малки файлове, които правят възможно съхраняването на конкретна, свързана с устройството на потребителя информация (компютър, смартфон или подобно). От една страна, те обслужват удобството на потребителите при използване на уебсайтовете или например при съхранение на данни за вход. От друга страна те служат за записване на статистическите данни за използването на уебсайта и за да могат да ги анализират с цел подобряване на офертата. Потребителите могат да повлияят на използването на бисквитки. Повечето браузъри имат опция, която ограничава или напълно предотвратява съхранението на бисквитки. Изтъква се обаче, че използването и по-специално удобството за употреба са ограничени без бисквитки.

Потребителските данни, събрани по този начин, се псевдонимизират, като се използват технически предпазни мерки. Следователно вече не е възможно да се присвояват данните на достъп на потребителя. Данните не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителите.

Правното основание за обработка на лични данни с помощта на бисквитки е член 6, параграф 1 лит. f GDPR. Правното основание за обработването на лични данни с помощта на технически необходими бисквитки е член 6, параграф 1 осветление. f GDPR. Правното основание за обработването на лични данни с помощта на „бисквитки“ за целите на анализа е съгласието на потребителя в съответствие с чл. 6, ал. a GDPR.

Целта на използването на технически необходими бисквитки е да се опрости използването на уебсайтове за потребителите. Някои функции на нашия уебсайт не могат да се предлагат без използването на бисквитки. За това е необходимо браузърът да бъде разпознат дори след промяна на страницата.

Бисквитките за анализ се използват с цел подобряване на качеството на нашия уебсайт и неговото съдържание. Чрез бисквитките за анализ ние научаваме как е използван уебсайтът и по този начин можем непрекъснато да оптимизираме нашата оферта.

С тази цел възниква нашият оправдан интерес за обработването на лични данни в съответствие с член 6, параграф 1 лит. f GDPR.

Услуги на трети страни

Нашият уебсайт разполага с интегрирано съдържание, услуги и ползи от други доставчици. Това са например карти, предоставени от Google Maps, видеоклипове от YouTube, както и графики и изображения от други уебсайтове. За да може тези данни да бъдат извикани и показани в браузъра на потребителя, предаването на IP адреса е абсолютно необходимо. Доставчиците (наричани по-долу „доставчици на трети страни“) възприемат IP адреса на съответния потребител.

Дори и да се стремим да използваме само доставчици на трети страни, които се нуждаят само от IP адрес, за да могат да доставят съдържание, ние нямаме влияние върху това дали IP адресът се запаметява или не. В този случай този процес служи, наред с други неща, за статистически цели. Ако сме наясно, че IP адресът се съхранява, ще информираме нашите потребители.

Използване на Facebook

Нашият отговорник за обработката на данни е интегрирал компоненти на компанията Facebook на този уебсайт. Facebook е социална мрежа.

Една социалната мрежа е център за социални срещи, опериран в Интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да общуват във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или дава възможност на интернет-общността да предоставя лична или свързана с фирмата информация. Facebook дава възможност на потребителите на социалната мрежа, наред с други неща, да създават частни профили, да качват снимки и мрежа чрез заявки за приятелство.

Facebook се управлява от Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако въпросното лице живее извън САЩ или Канада, то лицето, отговорно за обработването на лични данни е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

При всяко отваряне на всяка една от страниците на уебсайта, който се контролира от съответното отговорно лице и при който има интегриран Facebook-компонент (Facebook-Plug-In), интернет браузърът в системата за информационни технологии на съответното лице се активира автоматично от съответния Facebook-kомпонент. Пълен преглед на всички Plug-ини за Facebook можете да намерите на https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE

Като част от този технически процес Facebook получава информация коя конкретна подстраница на нашия уебсайт се посещава от съответното лице.

Ако субектът е влязъл във Facebook едновременно, Facebook разпознава всеки път, когато достъпът до нашия уебсайт е от субекта и за целия период на престоя му на нашия уебсайт, коя конкретна подстраница на нашия уебсайт той е посещавал и т.н.

Тази информация се събира от компонента на Facebook и се причислява към съответния акаунт на съответното лице от Facebook. Ако потребителят натисне един от бутоните на Facebook, интегриран в нашия уебсайт, например бутона „Харесвам“, или ако направи коментар, Facebook присвоява тази информация от личния акаунт на потребителя във Facebook и съхранява тези лични данни.

Facebook винаги получава информация чрез компонента на Facebook, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, ако субектът на данни е влязъл във Facebook едновременно с достъп до нашия уебсайт; това става независимо от това дали съответният човек кликва върху компонента на Facebook или не. Ако потребителят не иска тази информация да бъде предадена във Facebook, той или тя може да попречи на предаването, като излезе от акаунта си преди да получи достъп до нашия уебсайт.

Политиката за данни, публикувана от Facebook, която е достъпна на https://de-de.facebook.com/about/privacy/, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. Също така там е обяснено кои опции за настройка се предлагат от Facebook за защита на поверителността на личните данни. Освен това се предлагат различни приложения, които позволяват да се потисне предаването на данни във Facebook, например блокера на доставчика, който ще намерите на http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ Такива приложения могат да се използват от субекта за потискане на предаването на данни.

Употреба на Twitter

Отговорникът за обработката на данни на тази страница е интегрирал компоненти на Twitter. Twitter е многоезична, обществено достъпна услуга за микроблогове, на която потребителите могат да публикуват и разпространяват така наречените туитове, т.е. кратки съобщения, които са ограничени до 140 знака. Тези кратки съобщения са достъпни за всички, включително за всички, които не са влезли в Twitter.

Туитовете се показват и на така наречените последователи на съответния потребител. Последователите са други потребители на Twitter, които следват туитове на потребителя. Twitter също така позволява на широката аудитория да се адресира чрез hashtags, линкове или ретуити.

Twitter се управлява от Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, Калифорния 94103, САЩ.

Всеки път, когато се осъществява достъп до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от отговорника за данни и в която е интегриран компонент на Twitter (бутон Twitter), интернет браузърът в системата на информационните технологии на съответното лице се активира автоматично от съответния компонент на Twitter. подкани да изтеглите представяне на съответния компонент от Twitter. Допълнителна информация за бутоните в Twitter можете да намерите на https://about.twitter.com/de/resources/buttons

Като част от този технически процес Twitter получава информация коя конкретна подстраница на нашия уебсайт се посещава от потребителя. Целта на интегрирането на компонента Twitter е да даде възможност на нашите потребители да разпространяват съдържанието на този уебсайт, да направят този уебсайт известен в дигиталния свят и да увеличат броя на нашите посетители.

Ако потребителят на данни е влязъл едновременно в Twitter, Twitter разпознава всеки път, когато той е в нашия уебсайт и може да проследи целия период на престоя му там, както и коя конкретната подстраница на нашия уебсайт е била посетена.

Тази информация се събира от компонента на Twitter и се присвоява от съответния акаунт на потребителя в Twitter. Ако той кликне върху един от бутоните на Twitter, интегриран в нашия уебсайт, данните и информацията, предавани с него, се присвояват на личния потребителски акаунт на Twitter-потребителя и се запазват и обработват от Twitter.

Twitter винаги получава информация чрез специален собствен компонент, че потребителят е посетил нашия уебсайт, ако той е влязъл в Twitter едновременно с входящи данни в нашия уебсайт; това става независимо от това дали съответното лице кликва върху компонента на Twitter или не. Ако потребителят не иска тази информация да бъде предадена в Twitter, той или тя може да попречи на предаването, като излезе от акаунта си в Twitter, преди да получи достъп до нашия уебсайт.
Приложимите правила за защита на данните на Twitter са достъпни на https://twitter.com/privacy?lang=de.

Употреба на Xing

Отговорникът за обработката на данни е интегрирал Xing-компоненти на този уебсайт. Xing е интернет-базирана социална мрежа, която позволява на потребителите да се свързват със съществуващите бизнес контакти и да осъществяват нови бизнес контакти. Отделните потребители могат да създадат личен профил на себе си в Xing. Например компаниите могат да създават фирмени профили или да публикуват оферти за работа в Xing.

Xing се управлява от XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Хамбург, Германия.

Всеки път, когато се осъществява достъп до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от отговорника за данните и в която е интегриран компонент Xing (Xing-Plug-In), интернет браузърът в системата на информационните технологии на субекта на данните се активира автоматично от съответния Xing –компонент и спомага за изтеглянето на съответния Xing-компонент.

Допълнителна информация за добавките за Xing можете да намерите на https://dev.xing.com/plugins. Като част от този технически процес Xing получава информация коя конкретна подстраница на нашия уебсайт се посещава от съответното лице.

Ако потребителят е влязъл и в Xing едновременно, Xing разпознава с всяко негово посещение на нашия уебсайт и за целия период на съответния престой на нашия уебсайт коя конкретна подстраница се посещава. Тази информация се събира от компонента Xing и се присвоява от съответния акаунт на Xing. Ако потребителя кликне върху един от бутоните Xing, интегриран в нашия уебсайт, например бутона „Сподели“, Xing присвоява тази информация в личния потребителски акаунт на Xing на потребителя и съхранява тези лични данни.

Xing получава информация от компонента Xing, че потребителят е посетил нашия уебсайт, ако е влязъл в Xing едновременно с достъп до нашия уебсайт; това се осъществява независимо от това дали съответното лице кликва върху компонента Xing или не. Ако потребителя не иска тази информация да бъде изпратена на Xing, той или тя може да попречи на предаването, като излезе от своя акаунт на Xing, преди да получи достъп до нашия уебсайт.

Публикуваните от Xing наредби за защита на данните, които са достъпни на https://www.xing.com/privacy, предоставят информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Xing. Xing също публикува информация за защита на данните за бутона за споделяне на XING на адрес https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Публикувана информация за защита на данните за бутона на XING за бутона за споделяне.

Употреба на Linkedin

Отговорникът за обработката на данни е интегрирал Linkedin-компоненти на този уебсайт. LinkedIn е интернет базирана социална мрежа, която позволява на потребителите да се свързват със съществуващите бизнес контакти и да осъществяват нови бизнес контакти. Над 400 милиона регистрирани хора използват LinkedIn в повече от 200 държави. Това прави LinkedIn най-голямата платформа за бизнес контакти и един от най-посещаваните уебсайтове в света. LinkedIn се управлява от LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, САЩ. LinkedIn Ирландия, при проблеми с поверителността, Wilton Plaza, Wilton Place, Дъблин 2, Ирландия, отговаря за въпросите на защитата на данните извън САЩ.

При всеки достъп до нашия уебсайт, който е оборудван с компонент LinkedIn (LinkedIn Plug In), този компонент кара браузъра, използван от съответното лице, да изтегли съответно изобразщване на компонента LinkedIn. Допълнителна информация за добавките LinkedIn можете да намерите на https://developer.linkedin.com/plugins. Като част от този технически процес LinkedIn получава информация коя конкретна подстраница на нашия уебсайт се посещава от потребителя.

Ако въпросното лице влезе в LinkedIn едновременно, LinkedIn разпознава всеки път, когато достъпът до нашия уебсайт е от съответното лице и за целия период на престоя му на нашия уебсайт, коя конкретна подстраница на нашия уебсайт съответното лице посещава и т.н. Тази информация се събира от компонента LinkedIn и се присвоява на съответния LinkedIn акаунт на въпросното лице от LinkedIn. Ако потребителят натисне бутона LinkedIn, интегриран в нашия уебсайт, LinkedIn присвоява тази информация на личния потребителски акаунт на LinkedIn и съхранява тези лични данни. LinkedIn винаги получава информация чрез компонента LinkedIn, че потребителят е посетил нашия уебсайт, ако той е влязъл в LinkedIn едновременно с достъп до нашия уебсайт; това става независимо от това дали съответното лице кликва върху компонента LinkedIn или не. Ако потребителят не иска тази информация да бъде предадена на LinkedIn, лицето може да попречи на предаването, като излезе от своя акаунт в LinkedIn, преди да отвори нашия уебсайт.

На https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn предлага възможност за отписване от имейл съобщения, SMS съобщения и насочени реклами, както и управление на настройките на рекламите. LinkedIn също използва партньори като Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua и Lotame, които могат да задават бисквитки. Такива бисквитки могат да бъдат отхвърлени на https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Приложимите правила за защита на данните на LinkedIn са достъпни на https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Политиката за бисквитките LinkedIn е достъпна на https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Употреба на Google Analytics (с функция за анонимизиране)

Отговорникът за данните е интегрирал компонента на Google Analytics (с функция за анонимизиране) на този уебсайт. Google Analytics е услуга за уеб анализи. Уеб анализ е събиране и оценка на данни за поведението на посетителите на уебсайтове. Услуга за уеб анализ събира данни, наред с други неща, например кой е попаднал на уебсайтa (т. Нар. референт), кои подстраници на уебсайта са достъпни или колко често и за колко време е преглеждана подстраницата. Уеб анализ се използва главно за оптимизиране на уебсайт и за анализ на съотношението разходи и ползи на интернет рекламата.

Операторът на компонента Google Analytics е Google Ireland Limited, Гордън Хаус, Бароу стрийт, Дъблин 4, Ирландия. Отговорникът за данни използва добавянето "_gat._anonymizeIp" за уеб анализа чрез Google Analytics. Чрез това допълнение IP адресът на интернет връзката на потребителя се съкращава и анонимизира от Google, ако достъпът до нашия уебсайт е от държава-членка на Европейския съюз или от друга договаряща държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонента на Google Analytics е да анализира посещаващите потоци на нашия уебсайт. Google използва получените данни и информация, наред с други неща, за оценка на използването на нашия уебсайт, за съставяне на онлайн доклади за нас, които показват дейностите на нашия уебсайт, и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на нашия уебсайт.

Google Analytics поставя бисквитка в системата за информационни технологии на потребителя. Какви са бисквитките вече беше обяснено по-горе. Чрез задаване на бисквитката, Google е в състояние да анализира използването на нашия уебсайт. Всеки път, когато се осъществява достъп до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от отговорника за данни и в която е интегриран компонент на Google Analytics, интернет браузърът в системата на информационните технологии на потребителя се задейства автоматично от съответния компонент на Google Analytics за предаване на данни до Google за целите на онлайн анализа.

Като част от този технически процес Google получава знания за личните данни, като например IP адреса на субекта на данните, който Google използва, наред с други неща, за да проследи произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да определи размера на комисионната.

Бисквитката се използва за съхранение на лична информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е направен достъпът и честотата на посещенията на нашия уебсайт от заинтересованото лице. Всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, тези лични данни, включително IP адресът на интернет връзката, използвана от потребителя, се прехвърлят на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да споделя тези лични данни, събрани чрез техническия процес, с трети страни.

Съответното лице може да предотврати настройката на бисквитките от нашия уебсайт, както вече беше описано по-горе, по всяко време чрез съответна настройка на използвания интернет браузър и по този начин трайно да възрази срещу настройката на бисквитките. Подобна настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Google да пусне бисквитка в системата за информационни технологии на съответното лице. Освен това бисквитка, която вече е зададена от Google Analytics, може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми.

Освен това потребителят има възможност да възрази и да предотврати събирането на данни, генерирани от Google Analytics, свързани с използването на този уебсайт и обработката на тези данни от Google. За да се направи това, заинтересованото лице трябва да изтегли и инсталира добавка на браузър на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Тази добавка на браузъра казва на Google Analytics чрез JavaScript, че никакви данни и информация за посещения на уебсайтове не могат да бъдат предавани на Google Analytics. Google смята инсталирането на добавката на браузъра за възражение. Ако системата за информационни технологии на потребителя бъде изтрита, форматирана или преинсталирана в по-късен момент, той трябва да инсталира отново добавката на браузъра, за да деактивира Google Analytics. Ако добавката на браузъра е деинсталирана или деактивирана от засегнатото лице или от друго лице, което също има влияние, има възможност за преинсталиране или повторно активиране на добавката на браузъра.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google можете да намерите на

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ и на http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics е обяснен по-подробно на https://www.google.com/intl/de_de/analytics/

Употреба на Font Awesome

Този сайт използва така наречените Web Fonts (уеб шрифтове) за единно показване на шрифтове, които се предоставят от Fonticons, Inc.,. Когато отваряте една страница, вашият браузър зарежда необходимите уеб шрифтове в Browsecache, за да показва правилно текстове и шрифтове. За тази цел браузърът, който използвате, трябва да се свърже със сървърите на Fonticons, Inc. В резултат на това за Fonticons, Inc. става ясно, че достъпът до нашия уебсайт е чрез вашия IP адрес. Уеб шрифтовете се използват в интерес на еднакво и прeдразполагащо представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява легитимен интерес по чл. 6, ал. f GDPR.

Ако Вашият браузър не поддържа уеб шрифтове, Вашият компютър ще използва стандартен шрифт. За повече информация относно Font Awesome, моля, посетете https://fontawesome.com/help и https://fontawesome.com/privacy за информация относно защитата на лични данни

Употреба на Youtube

На нашия уебсайт сме интегрирали компоненти на YouTube. YouTube е интернет видео портал, който позволява на видео издателите да публикуват видеоклипове безплатно, а други потребители да ги преглеждат, оценяват и коментират също безплатно. YouTube позволява публикуването на всички видове видеоклипове, поради което цели филмови и телевизионни програми, но и музикални видеоклипове, трейлъри или видеоклипове, направени от самите потребители, могат да бъдат гледани чрез интернет портала.

YouTube се управлява от YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., Сан Бруно, Калифорния 94066, САЩ. YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Всеки път, когато се осъществява достъп до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от отговорника за съдържанието и в която е интегриран компонент на YouTube (видеоклип в YouTube), интернет браузърът в системата на информационните технологии на съответното лице се активира автоматично от съответния компонент на YouTube у подканва да изтеглите съответния компонент на YouTube от YouTube. Допълнителна информация по тази тема можете да намерите на https://www.youtube.com/yt/about/de/. Като част от този технически процес, YouTube и Google се информират коя конкретна подстраница на нашия уебсайт се посещава от потребителя.

Ако потребителят eдновременно влезе и в YouTube, YouTube разпознава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетил. Тази информация се събира от YouTube и Google и се причислява към съответния акаунт в YouTube.

YouTube и Google винаги получават информация чрез компонента на YouTube, че потребителя е посетил нашия уебсайт, ако той е влязъл в YouTube едновременно с достъп до нашия уебсайт; това се случва независимо от това дали човекът кликва върху видео в YouTube или не. Ако потребителят не иска тази информация да бъде предадена на YouTube и Google, той или тя може да попречи на предаването, като излезе от акаунта си в YouTube, преди да получи достъп до нашия уебсайт.

Публикуваните от YouTube регламенти за защита на данните, които са достъпни на https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, предоставят информация за събирането, обработката и използването на лични данни от YouTube и Google.

Употреба на Google Maps

Ние използваме компонента „Google Maps“ от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, по-долу „Google“, на нашия уебсайт.

Всеки път, когато компонентът „Google Maps“ се отваря, Google поставя бисквитка, за да обработва потребителските настройки и данни, когато се показва страницата, в която е интегриран компонентът „Google Maps“. По правило тази бисквитка не се изтрива чрез затваряне на браузъра, но изтича след определен период от време, освен ако не сте я изтрили ръчно предварително.

Ако не сте съгласни с тази обработка на Вашите данни, можете да деактивирате услугата "Google Maps" и да предотвратите предаването на данни по Google по този начин. За целта трябва да деактивирате функцията Java Script във Вашия браузър. Бихме искали обаче да отбележим, че в този случай няма да можете да използвате „Google Maps“ или само в ограничена степен.

Google Maps“ и информацията, получена чрез „Google Maps“, се използват в съответствие с условията за използване на Google http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, както и допълнителни условия за използването на Google Maps на https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Употреба на reCAPTCHA

За да защитим въвеждащите формуляри на нашия сайт, използваме услугата „reCAPTCHA“ от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 САЩ, наричана по-долу „Google“. Чрез използването на тази услуга може да се направи разлика дали съответният вход е от човешки произход или е използван с цел злоупотреба чрез автоматизирана машинна обработка.

Доколкото ни е известно препращащият URL адрес, IP адресът, поведението на посетителите на уебсайта, информация за операционната система, браузъра и продължителността на престоя, бисквитките, инструкциите и скриптовете за показване, поведението за въвеждане на потребителя и движението на мишката в областта на квадратчето „reCAPTCHA“ се изпращат на „Google ".

Google използва получената по този начин информация, наред с други неща, за цифровизиране на книги и други печатни продукти и за оптимизиране на услуги като Google Street View и Google Maps (например разпознаване на номер на къща и име на улица).

IP адресът, предаван като част от „reCAPTCHA“, няма да бъде обединен с други данни на Google, освен ако не сте влезли в акаунта си в Google по времето, когато използвате приставката „reCAPTCHA“. Ако искате да предотвратите това предаване и съхранение на данни за вас и вашето поведение на нашия уебсайт от „Google“, трябва да излезете от „Google“, преди да посетите нашия уебсайт или да използвате приставката reCAPTCHA.

Информацията, получена от услугата „reCAPTCHA“, се използва в съответствие с условията за ползване на Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Използване на бутони за социални медии с "Shariff"

На нашия уебсайт ние използваме c't проекта "Shariff". „Shariff“ замества обичайните бутони за споделяне на социалните мрежи и по този начин предпазва сърфиращото поведение. „Shariff“ интегрира само тези бутони за споделяне на социалните мрежи на нашия уебсайт като графика, съдържаща връзка към съответната социална мрежа.

С щракване върху съответната графика ще бъдете препратени към услугите на съответната мрежа. Бутонът Shariff установява директен контакт между социалната мрежа и нашите посетители едва след като посетителят активно натисне бутона за споделяне. Само тогава Вашите данни ще бъдат предавани в съответната социална мрежа. Ако обаче не натиснете бутона Shariff, няма обмен между Вас и социалните мрежи. Можете да намерите повече информация за c't проекта "Shariff" на http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Защита на данните за кандидатите и в процеса на кандидатстване

Ние събираме и обработваме личните данни на кандидатите с цел обработка на процеса на кандидатстване. Обработката може да се извърши и по електронен път. Това се случва особено, ако кандидатът ни изпрати съответните документи за кандидатстване по електронен път, например по електронна поща или използвайки уеб формуляр на уебсайта. Ако сключим трудов договор с кандидат, предаваните данни ще се съхраняват с цел обработка на трудовото правоотношение в съответствие с нормативните разпоредби. Ако не сключим трудов договор със заявителя, документите за кандидатстване ще бъдат автоматично изтрити два месеца след уведомяване за решението за отхвърляне, при условие че няма други законни интереси от наша страна. Друг легитимен интерес в този смисъл е например задължение за предоставяне на доказателства в процедура съгласно Общия закон за равно третиране (AGG).

Права на потребителя

Имате право:

(1) да поискате информация за Вашите лични данни, обработвани от нас в съответствие с член 15 GDPR. По-специално, можете да получите информация за целите на обработката, категорията на личните данни, категориите получатели, с които Вашите данни са били или ще бъдат споделени, планирания период на съхранение, наличието на право на корекция, изтриване, ограничаване на обработването, наличието на право да подадете жалба, произхода на Вашите данни, освен ако те не са събрани от нас, и наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и, ако е необходимо, значима информация за неговите подробности;

(2) незабавно да поискатe корекция на неверни или непълни лични данни, съхранявани от нас в съответствие с член 16 GDPR;

(3) да поискате изтриването на Вашите лични данни, съхранявани от нас, в съответствие с член 17 GDPR, освен ако обработването за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за изпълнение на правно задължение, по причини от обществен интерес или за отстояване, упражняване или защита на правни искове не се изисква;

(4) да поискате ограничаването на обработването на личните Ви данни в съответствие с член 18 GDPR, при условие, че оспорвате точността на данните, обработването е незаконно, но Вие отказвате да ги изтриете и ние вече не се нуждаем от данните, но Вие ги отстоявате, упражнявате или защитавате правни искове или сте възразили срещу обработването в съответствие с член 21 GDPR;

(5) в съответствие с член 20 GDPR да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общ и машинно четим формат, или да поискате предаването им на друго отговорно лице;

(6) да оттегли Вашето съгласие, което сте ни дали, по всяко време, в съответствие с член 7, параграф 3 GDPR. В резултат на това в бъдеще обработката на данни въз основа на това съгласие не се продължава

(7) да подадете жалба до надзорен орган в съответствие с член 77 GDPR. По принцип можете да се свържете с надзорния орган по местоживеене или по месторабота или да се обърнете към нашата кантора

Право на възражение

Имате право по причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни, което се основава на чл. 6, ал. e или f DSGVO; това се отнася и за профилиране въз основа на тези разпоредби.

Отговорникът за данните повече няма да обработва Вашите лични данни, освен ако може да изтъкне убедителни законни основания за обработка, които превишават Вашите интереси, права и свободи или обработката е за установяване, упражняване или защита на правни искове. Ако личните Ви данни се обработват за целите на директния маркетинг, Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на такава реклама; това важи и за профилирането, доколкото е свързано с такава директна реклама. Ако възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, Вашите лични данни вече няма да бъдат обработвани за тези цели. Независимо от Директива 2002/58 / ЕО, имате възможност да упражнявате правото си да възразите във връзка с използването на услуги на информационното общество, като използвате автоматизирани процедури, при които се използват технически спецификации.

Автоматично решение в отделни случаи, включително профилиране

Имате право да не бъдете подлагани на решение, основано единствено на автоматизирана обработка - включително профилиране - което има правен ефект върху Вас или по подобен начин се отразява значително върху Вас. Това не е валидно когато решението

(1) за сключване или изпълнение на договор между Вас и отговорното лице е необходимо,

(2) е допустимо въз основа на законовите разпоредби на Съюза или на държавите-членки, на които администраторът е подчинен, и тези законови разпоредби съдържат подходящи мерки за защита на Вашите права и свободи, както и на Вашите законни интереси или

(3) се случва с Вашето изрично съгласие.

Тези решения обаче не могат да се основават на специални категории лични данни съгласно член 9, параграф 1 GDPR, освен ако чл. 9, ал. a или g се прилагат и са предприети подобаващи мерки за защита на Вашите права и свободи и Вашите законни интереси.

По отношение на случаите, посочени в (1) и (3), отговорното лице предприема подобаващи мерки за защита на Вашите права и свободи, както и на Вашите законни интереси, включително най-малкото правото да получи намесата на лице от страна на отговорното лице, за да изразите собствената си позиция и което да изслуша обжалването на решението.

Като отговорна компания ние не използваме автоматично вземане на решения или профилиране.

Сигурност на данните

Ние използваме широко разпространената процедура за SSL (Secure Socket Layer) във връзка с най-високото ниво на криптиране, поддържано от вашия браузър. По правило това е 256-битово криптиране. Ако вашият браузър не поддържа 256-битово криптиране, вместо това използваме 128-битова v3 технология. Можете да кажете дали една страница на нашия уебсайт се предава в криптиран вид от затворения дисплей на ключа или символа за заключване в долната лента на състоянието на вашия браузър.

Ние също така използваме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим вашите данни от случайно или умишлено манипулиране, частична или пълна загуба, унищожаване или срещу неоторизиран достъп от трети страни. Нашите мерки за сигурност непрекъснато се подобряват в съответствие с технологичното развитие.

Актуализация и промяна на тази декларация за защита на данните

Тази декларация за защита на данните в момента е валидна и последно е актуализирана през май 2018 г.

Поради по-нататъшното развитие на нашия уебсайт и оферти за него или поради променени законови или официални изисквания, може да се наложи промяна в тази декларация за защита на данните. Можете да извикате и разпечатате текущата декларация за защита на данните по всяко време чрез този адрес.