Счетоводство и контролинг на BADER KARA® Buchhaltung & Controlling GmbH

Ексклузивни услуги за малки и средни предприятия

Счетоводство

 • Касово счетоводство и фактуриране

 • Мониторинг на дебити / кредити и събиране на задължения

 • Организиране, подреждане и класиране на документите

 • Осчетоводяване на извършените стопански операции

 • Текуща поддръжка на акаунтите

 • Aнализ на извършените стопански операции

 • Парични транзакции

 • Подготовка на счетоводен баланс

Планиране на финансите и ликвидността

 • Анализ на актуалната ситуация и бъдещето развитие

 • Планиране и осъществяване на стопански мерки за банки и кредитори

Изготвяне на ведомости за трудовите възнаграждения

 • Съставяне на брутни и други разчети за вашите сътрудници

 • Изготвяне и изпращане на необходимите документи до институции в: социалното осигуряване, финансови служби и професионални сдружения

Събиране на задължения

 • Обработка на неплатени суми

 • Мониторинг на платежните транзакции

Контролинг

Контролингът започва с добро счетоводство! В практиката това означава предприемачите да следят под лупа данните в различни области на предприятието и да сравняват настоящи и минали данни (като анализa на извършените стопански операции). Какво развитие можем да разчетем? Какви са причините? Данните и резултатите на тези сравнения са в основата на систематичното планиране и вземане на решения. При това контролингът не е тайна наука и не е непременно предмет за доказани контролинг специалисти. Необходимите данни за контролинг и планиране ще са на разположение в нашето счетоводство. Те са основата на контролинга на предприятията, тъй като служи за документиране на всички бизнес транзакции и следователно е изключително важен управленски инструмент за бизнеса. Колкото по-бързо бизнес транзакциите са отразени в „счетоводните книги“, толкова по-добре за контролинга и управлението на предприятието.

Нашите услуги включват

 • Анализ на разходите за предприятия / служителите

 • Анализ на разходите за наем

 • Анализ на разходите за сгради, машини, превозни средства, оборудване

 • Анализ на разходите за консумативи

 • Анализ на разходите за материали

 • Анализ на разходите за дистрибуция / пласмент

 • Анализ на себестойност и цените за отделен продукт или услуга

 • Оборот (възвращаемост от продажбите)

 • Оценка на печалбите

 • Анализ на ликвидните парични средства